Previous Reportage Next

On horseback through the Italian Alps, GEO Saison